Vastuullisuusraportointi – mistä kannattaa aloittaa

Kirjoittaja Karri Takki

Vastuullisuusraportointi on saanut alkunsa ympäristöraportoinnista, jota kemian alan yritykset alkoivat tehdä 1980-luvulla alan julkisuuskuvan parantamiseksi.

Nykyään Euroopan unioni ja Suomen lainsäädäntö velvoittavat yhteiskunnallisesti merkittävät yritykset sisällyttämään toimintakertomukseensa selvityksen myös muista kuin taloudellisista tiedoistaan.

Tarkempi määrittely, miltä yhteisöiltä vastuullisuusraportointia vaaditaan, löytyy kirjanpitolaista sekä EU:n direktiiveistä ja ohjeistuksista.

Muilta yrityksiltä laki ei vaadi vastuullisuusraportointia, mutta yleinen kehitys kulkee siihen suuntaan, että muidenkin yritysten kannattaa harkita raportoinnin aloittamista.

Mitä muut kuin taloudelliset tiedot sisältävät?

Muissa kuin taloudellisissa tiedoissa on tehtävä selvitys vähintään seuraavista osa-alueista:

1) ympäristöasiat

2) sosiaaliset ja henkilöstöasiat

3) ihmisoikeuksien kunnioittaminen

4) korruption ja lahjonnan torjunta.

Tiedot on annettava riittävän laajasti, jotta toiminnan vaikutuksista saadaan selkeä kuva annettujen tietojen perusteella. Eri osa-alueiden tulisi muodostaa yhtenäinen ja johdonmukainen kokonaisuus. Kaikista osa-alueista pitää raportoida toimintaperiaatteet, tulokset, riskit ja tunnusluvut. Jos jotain näistä jätetään pois, pitää siihen antaa perusteltu syy. Näiden lisäksi tulee kuvata yrityksen liiketoimintamalli.

Mistä sitten kannattaa aloittaa?

Jos alatte rakentaa vastuullisuusraporttia vapaaehtoisesti, sen ei tarvitse olla kohtuuttoman suuri projekti.

  • Aloittakaa kevyesti

Tunnistakaa ne osa-alueet, joilla yrityksellänne on suurin vaikutus ympäröivään yhteiskuntaan. Kun keskitytte tärkeimpiin asioihin, voitte samalla kehittää raportointijärjestelmiänne tukemaan laajempaa raportointia tulevaisuudessa.

Kun fokus on valittu, pitää tunnistaa sidosryhmät ja raportin yleisö.

  •  Tavoitteet

Työ kannattaa aloittaa määrittelemällä, mitä raportoinnilla halutaan saavuttaa. Kenelle raportti tehdään? Mikä on olennaista? Olennaisuuden määrittelyyn on tarjolla työkaluksi esimerkiksi erilaisia olennaisuusmatriiseja, joilla voidaan analysoida eri aiheiden olennaisuutta yrityksen ja sidosryhmien näkökulmasta.

  •  Suunnittelu ja toteutus

Määritelkää resurssit, vastuut ja aikataulut. Suunnitteluvaiheen lopussa pitäisi olla kasassa projektisuunnitelma sekä raportin sisältösuunnitelma.

Vastuullisuusraportin tavoitteena on viestiä, kuinka hyvin kestävän kehityksen periaatteet toteutuvat toiminnassanne. Tähän tarvitaan dataa, jota kerätään eri osa-alueilta. Suomalaiset yritykset pohjaavat useasti yhteiskuntavastuuraportoinnissaan Global Reporting Initiative (GRI) -ohjeistoon. Ohjeistosta löytyvät suositukset mittareista, joita voi käyttää.

 Vastuullisuusraportointiin löytyy GRI:n lisäksi useita muita viitekehyksiä, joita voidaan hyödyntää.

Kannattaa myös vertailla oman alan muita yrityksiä, jotka ovat edelläkävijöitä yritysvastuun osalta. GRI-ohjeiston suosittelemia ja muiden yritysten käyttämiä mittareja vertaamalla löydätte teille oleellisimmat mittarit.

Yrityksen ylimmän johdon pitää ehdottomasti olla mukana, jotta vastuullisuus saadaan osaksi yrityksen päivittäistä toimintaa. Ilman johdon sitoutumista tekeminen jää pintapuoliseksi ja tippuu prioriteettilistan perälle. Johdon lisäksi on tärkeää saada mukaan ihmisiä eri puolilta organisaatiota, jotta raportointi vaikuttaa myös yrityksen toimintaan. Samalla varmistetaan oikean datan kerääminen eri toiminnoista.

  • Julkaisu ja levittäminen

Liittäkää raportti osaksi yrityksenne toimintakertomusta, vaikka sitä ei teiltä vaadittaisi. Samalla siitä saadaan osa vuosittaista raportointia, eikä se jää erilliseksi prosessiksi. Jakakaa valmista raporttianne eri sidosryhmille ja kerätkää palautetta. Palautteen pohjalta voidaan kehittää prosesseja ja raportointia tarkoituksenmukaisempaan suuntaan.

Quenticin kestävän kehityksen moduulilla arvioit yrityksesi sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset vaikutukset. Luo päätöksenteon perusta tulevaisuuteen suuntautuvalle yritysjohtamiselle sekä pohja sidosryhmäviestinnällesi.

Voit organisoida raportoinnin tehokkaasti ja sitouttaa kaikki työntekijät yhteisellä järjestelmällä, joka parantaa tietojenvaihtoa ja yhteistyötä. Niputa eri alueiden tunnusluvut yhteen. Quenticin kestävän kehityksen moduulilla saat sen, mikä ratkaisee: luotettavat analyysit täydellisten ja yhtäpitävien tietojen perusteella.Tutustu kestävän kehityksen moduuliin.

Seuraa ajankohtaisia tapahtumia.