Mistä teidän oppinne ovat peräisin?

Kirjoittaja Maria Ruuskanen

Miten teillä seurataan sitä, mitä organisaationne turvallisuudessa tapahtuu? Millä tarkkuudella ymmärrätte näitä tapahtumia? Miten ne liittyvät organisaationne suurempiin kokonaisuuksiin? Ovatko tapahtumat yksittäisiä sattumuksia vai löytyykö niiden väliltä punaista lankaa? Kuka tai ketkä tietävät näistä tapahtumista? Kenen tai keiden pitäisi niistä tietää? Ja kuka tai ketkä oppivat näistä tapahtumista ja sattumuksista?

Olen oppinut esittämään kysymyksiä, niitä ”tyhmiäkin”, opettajistani parhailta eli lapsiltani. Ihmisen kehityksen varhaisissa vaiheissa kysymykset ja kysymyssarjat ”miksi, miksi, miksi…”, ”miksi ei”, ja ”mitä se tarkoittaa” ovat olennainen osa jokapäiväistä elämää. Aikuinen, tuo lasta kokeneempi ajattelija, joutuu monesti myöntämään omien tietojensa rajallisuuden ja tietoonsa liittyvien perustelujen ohuuden. Usein me teemme asioita päivästä toiseen pysähtymättä aidosti pohtimaan sitä, miksi oikeastaan ymmärrämme asiat niin kuin ymmärrämme ja mitä seurauksia tähän ymmärrykseen perustuvilla päätöksillämme on.

Mitä teillä tapahtuu?

Jotta organisaation käytettävissä oleva informaatio olisi tarkoituksenmukaista, oikeisiin kohteisiin kohdistuvaa ja tarpeeksi kattavaa, sen keräämisen malli on suunniteltava ja rakennettava huolella. NordSafetyllä tehtävä turvallisuustyö alkaa toimialuepuun rakentamisesta. Toimialuepuuhun luotu rakenne vaikuttaa jatkossa lähestulkoon kaikkeen informaatioon, jota organisaatiossa kerätään ja raportoidaan NordSafetyn avulla. Toimialuepuuhun määritellään ne kohteet, joissa kentän ääni halutaan saada kuuluviin ja näkyväksi. Siksi toimialuepuun rakentaminen on ensimmäinen ja sen verran suuri vaihe, että siihen kannattaa käyttää ajatustyötä ja palaverihetkiä kollegojen kanssa.

Toimialuepuun voi rakentaa monella tavalla. Yhdessä organisaatiossa on tärkeää saavuttaa turvallisuuden tilannekuva projekti- tai hankekohtaisesti. Projektit ja hankkeet ovat luonteeltaan väliaikaisia, alkavat ja päättyvät ennalta määrättyjen ehtojen täytyttyä, mutta eivät välttämättä kiinteä osa varsinaista organisaatiota. Silti hankkeista tai projekteista on äärimmäisen tärkeää saada täsmällistä informaatiota, jotta tiedetään, mitä ympärillä tapahtuu, ja organisaatiolla on tulevaisuudessa mahdollisuus oppia menneestä.

Toisessa organisaatiossa tilannekuvaan halutaan porautua tiimin tarkkuudella. Tiimien kautta saatu ”kentän” informaatio nivotaan NordSafetyn ulospäin tehtävän raportoinnin avulla suuremmiksi kokonaisuuksiksi, kuten vaikkapa yksiköiden tai osastojen kautta lopulta koko organisaation kattavaksi. Kolmannessa organisaatiossa tarvitaan informaatiota edellä kuvattujen vaihtoehtojen yhdistelmänä. Kaikki nämä informaation keräämisen mallit, ja moni muukin, on mahdollista luoda NordSafetyyn.

Kuka kertoo, mitä teillä tapahtuu?

Kenellä sitten on mahdollisuus ja oikeus tuottaa organisaation turvallisuusinformaatiota? Oikea vastaus on, että kenellä tahansa, kenelle oikeudet halutaan antaa. Organisaatiolle hedelmällisintä ja pitkäkatseisinta on, että kaikilla informaation tuottamiseen osallistujilla on pääsy NordSafetyyn ja siellä vähintään heille relevantteihin kohteisiin. Miksikö? No siksi, että vain käyttäjäoikeuden avulla informaation tuottajilla on mahdollisuus havaintonsa tehtyään päästä omin avuin tarkastelemaan havaintonsa käsittelyn etenemistä.

Organisaation kannalta voi olla kiinnostavaa päästä käsiksi myös sellaiseen informaatioon, jonka tuottaa henkilö, jolla ei ole kiinteää suhdetta organisaatioon. Tällaisia henkilöitä voivat olla vaikkapa satunnaiset ohikulkijat tai lyhytaikaisen sopimuskumppanin työntekijät. Kohteeseen luodun julkisen raportointilinkin avulla organisaatioista rohkeimmat uskaltautuvat ottamaan vastaan monista eri näkökulmista tuotettua informaatiota.

Miten teillä opitaan?

Kun sitten organisaatiossa halutaan tarkastella NordSafetyyn tehtyjä havaintoja, ilmoituksia ja riskiarviointeja, niin mistä ja miten kannattaa lähteä liikkeelle? NordSafetyyn kerätään informaatiota, joka tulee rakentaa tiedoksi ja tietämykseksi organisaatioon.

Yhden ihmisen käsiin jäädessään informaatio ei tuota hyötyä vaan ainoastaan kuormittaa vastaanottajaa. Informaation tulee päästä virtaamaan, jotta se pystyy jalostumaan tiedoksi ja tukemaan oppimista. Virtaus ei tietenkään saa olla holtitonta ja hallitsematonta. Turvallisuuteen liittyviä informaatiovirtoja tulee vahvistaa ja varmistaa, että virtaus kattaa koko organisaation ja on kaikkien jäsenten käytettävissä. Organisaation jäsenet oppivat nivoessaan uutta informaatiota yhteen aiemman tietonsa kanssa. Kun organisaatio rohkenee muuttaa toimintatapojaan ja prosessejaan uuden informaation ja vanhan tiedon yhdistyessä, organisaatio on uskaltautunut uusiutumaan ja oppimaan. Muistatko, milloin näin tapahtui teillä? Olitko itse edesauttamassa oppimista?

 

NordSafety – innovatiivinen EHS-sovellustoimittaja – perustettiin Helsinkiin ja Quentic osti NordSafetyn marraskuussa 2017. NordSafety nimettiin Quenticiksi vuonna 2018.

Seuraa ajankohtaisia tapahtumia.