Safety Management Trend Report 2022: katsaus työturvallisuusalaan

17.3.2022

COVID-19 aiheuttamien muutosten ammattimainen käsittely vapauttaa huomion muihin strategisiin aiheisiin, kuten digitalisaatioon ja kestävään kehitykseen

 • Quenticin tuorein Safety Management Trend Report esittelee kansainvälisesti tunnettujen HSE-asiantuntijoiden näkökulmia ja jakaa yli 500 työsuojelualan ammattilaisen näkemyksiä  
 • Positiivinen havainto työterveyden ja -turvallisuuden arvostamisesta vakiintui: kolme neljästä tutkimukseen osallistuneesta työturvallisuusalan ammattilaisesta kokee saavansa nyt enemmän arvostusta ja tukea kuin ennen
 • Asiantuntijapaneeli kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota psykologisiin stressitekijöihin
 • Integroidun vastuun hallinnan vaatimukset, jotka kannustavat investoimaan enemmän työterveyteen ja -turvallisuuteen: 40% HSE-ammattilaisille toteutetun kyselyn vastaajista sanoo, että ESG-kriteerit ovat avaintekijä
   

Viimeisen kahden vuoden aikana työterveys ja -turvallisuus on ollut ennennäkemättömän huomion kohteena. Alan ammattilaiset ovat joutuneet taistelemaan maailmanlaajuisen pandemian kanssa. Jatkuva tasapainoilu tiukkojen varotoimien ja varovaisen "normaaliin" palaamisen välillä lisäsi sekä HSE-päälliköiden kokemaa painetta että heidän työtaakkaansa. Mutta samalla se lisäsi myös arvostusta heidän päivittäisiä ponnisteluitaan kohtaan. Tämä oli jo yksi viime vuoden Safety Management Trend Reportin tärkeimmistä havainnoista. Toimialaraportin julkaisee vuosittain Quentic, yksi johtavista ohjelmistopalveluntarjoajista työterveyteen ja -turvallisuuteen, ympäristöön, kestävään kehitykseen sekä laadunhallintaan. Laatiessaan trendinäkymäänsä vuodelle 2022 Quentic tarkasteli, missä määrin tämä kehitys tulee jatkossakin vaikuttamaan HSE-ammattilaisiin ja koko alaan. Lisäksi juuri julkaistussa raportissa pohditaan, miten strategiset vaikutukset, kuten ympäristö-, sosiaali- ja yritysjohtamiskriteerit (ESG) sekä digitalisaatio muokkaavat työterveyttä ja -turvallisuutta tulevaisuudessa.

Quenticin toimitusryhmä haastatteli 11 kansainvälisesti tunnettua HSE-asiantuntijaa. Haastateltujen ryhmään kuului muun muassa Suomen työturvallisuusalan pitkäaikainen asiantuntija ja Tapaturva Oy:n omistaja Juha Merjama, HSE-alan vaikuttaja sekä Yhdistyneen kuningaskunnan Työturvallisuus- ja työterveyslaitoksen (IOSH) Chartered Fellow David Cant sekä HSE-asiantuntija ja Leadership in Health and Safety (LHS) ‑säätiön pääsihteeri Davide Scotti. Asiantuntijoiden näkemysten lisäksi Quentic toteutti kyselyn, johon osallistui yli 500 työturvallisuusalan ammattilaista eri puolilta Eurooppaa. He esittivät mielipiteensä merkittävimmistä trendeistä ja kehityksestä, aina digitalisaatiosta ja COVID-19-pandemian vaikutuksista ESG-kriteerien kasvavaan merkitykseen.

Enemmän arvostusta työterveyttä ja -turvallisuutta kohtaan – pysyvä muutos?

Vuonna toteutettu 2021 Safety Management Trend Reportin kysely paljasti, että koronaviruspandemia toi mukanaan paitsi haasteita niin myös lisääntyvää positiivista tietoisuutta työturvallisuuden alasta. Pääkysymys, johon vuoden 2022 raportissa pyrittiin vastaamaan oli, voidaanko tämä tietoisuus ja arvostus säilyttää myös pandemian jälkeen. Kyselyn tulokset vahvistavat kolmen neljästä tutkimukseen osallistuneesta ammattilaisesta kokeneen työterveyden ja -turvallisuuden saavan yrityksissä myös jatkossa yleisesti enemmän arvostusta ja tukea, ainakin joillain osa-alueilla. Etenkin ne vastaajat, jotka työskentelevät suurissa yrityksissä, vahvistavat selkeän positiivisen muutoksen. 

Vastaajat ovat myös itsevarmoja tulevaisuudesta. Kokonaisuudessaan yli puolet kyselyyn osallistuneista asiantuntijoista ja työturvallisuuspäälliköistä ovat optimistisia ja uskovat, että työterveys ja -turvallisuus tulee olemaan yhä tärkeämpi ja arvostetumpi osa organisaatioiden toimintaa.  

Psykososiaalinen stressi huolestuttaa yhä

Kyselyyn vastanneiden positiivisista näkymistä huolimatta haastateltu asiantuntijapaneeli huomauttaa, että työterveydessä ja -turvallisuudessa tulee kiinnittää erityistä huomiota psykososiaaliseen stressiin. Työ- ja yksityiselämän välisten rajojen hälventyminen, siirtyminen kotitoimistolta työskentelemiseen, sosiaalisten yhteyksien puute ja lisääntyvät pelot tartunnan ympärillä vaikuttavat kokonaisuudessaan työntekijöiden mielenterveyteen. Tilanne edellyttää asian tiedostamista ja ammattitaitoista johtamista, sillä pandemian seuraukset ja siirtyminen monimuotoisempiin työtapoihin vahvistavat tarvetta ehkäistä henkistä stressiä työpaikalla. Erityisesti inhimilliset tekijät, kuten hyvä johtajuus, sosiaalinen sitoutuminen ja stressitilanteiden korvaaminen, ovat ratkaisevassa roolissa.

Näiden toimenpiteiden toteuttaminen on osoittautunut suureksi haasteeksi, kun otetaan huomioon etätyöskentelyyn siirtyminen ja yleinen sosiaalisten kanssakäymisten väheneminen. Työterveys- ja turvallisuusalan ammattilaiset ovat jo ymmärtäneet tämän ja haluavat edelleen laajentaa osaamistaan ​​näillä alueilla. On myös kuitenkin käymässä selväksi, että vastuu henkisen stressin ehkäisystä ei voi olla yksin heidän harteillaan. Organisaatioiden johto, turvallisuusalan ammattilaiset ja muut työntekijät selviävät tämän vuoden tuomista tehtävistä ja haasteista vain työskentelemällä yhdessä.  

Työturvallisuuden prosessit digitalisoituvat entisestään

Työelämän lisääntyvä digitalisaatio tarjoaa edelleen sekä mahdollisuuksia että haasteita ja tämä koskee myös työturvallisuuden ja -terveyden digitalisaatiota. Jo viime vuonna esiin nousseet trendit, kuten etäauditoinnit, verkkokoulutukset ja digitaaliset riskienarvioinnit, jäävät todennäköisesti myös tämän vuoden pääaiheiksi. Digitaalinen mullistus näkyy erityisen selvästi riskienarvioinnin ja koulutuksen saralla. Digitaalisen tuen ja optimoinnin tarve ei kuitenkaan ole vielä täysin täytetty, ja se kasvaa edelleen vuonna 2022, erityisesti tapahtumahallinnan, urakoitsijoiden hallinnan ja kävijähallinnan suhteen.


 
Asiantuntijapaneeli korostaa kuitenkin myös kauaskantoisempia muutoksia työturvallisuuden digitalisoinnissa. Toisaalta he korostavat, kuinka esimerkiksi puettavien laitteiden tai antureiden käyttö voi lisätä työturvallisuutta. Samalla he myös huomauttavat, että ihmisen ja koneen välinen lisääntyvä vuorovaikutus korkean teknologian työpaikoilla voi johtaa uusiin vaaroihin. He näkevät suuria mahdollisuuksia erityisesti työprosessien yhdistämisessä, mikä on uuden 5G-mobiiliverkon ansiosta entistäkin mahdollisempaa, ja tekoälyn hyödyntämisessä työturvallisuuden ratkaisuissa. He kuitenkin huomauttavat myös, että joissakin tapauksissa on vielä luotava oikeudellisia perusteita, ennen kuin tällaisten uusien teknologioiden turvallinen, terveellinen ja siten tuottava soveltaminen voi tulla standardiksi työturvallisuuden ja -terveyden alalla.  

Työterveys ja -turvallisuus yhteistyössä kestävän kehityksen kanssa

Tämän vuoden Safety Management Trend Report tekee entistä selvemmäksi sen, että työturvallisuutta ja -terveyttä tulisi on tarkastella integroidussa kontekstissa kaikkien muiden yritysprosessien kanssa. Vaikka ympäristön- ja laadunhallinta on sisällytetty HSEQ-rooleihin jo jonkin aikaa, sidosryhmien ja yleisön positiivinen paine kestävämmän ja vastuullisemman yrityshallinnon suhteen muokkaa alaa edelleen. Organisaatiot ovat yhä sitoutuneempia integroituun vastuullisuuden hallintaan, jossa ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hallinto (ESG) kulkevat käsi kädessä. 


 
Tämä on loistava mahdollisuus työterveydelle ja -turvallisuudelle, sillä ESG-kriteerien puitteissa integroitu HSE-strategia on yritysten menestykselle elintärkeä kulmakivi. Päällekkäisyydet vaihtelevat yleisesti kestävän työskentelyn vastuun ottamisesta siihen, että ihmisten ja ympäristön suojelutoimenpiteitä noudatetaan koko tuotantoprosessin ajan. Tässä suhteessa ESG-kriteerit ohjaavat myös työterveyden ja -turvallisuuden investointeja ja tämä kehitys on jo selvästi havaittavissa suurissa yrityksissä. Ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintotekijät ovat kuitenkin saamassa merkittävää jalansijaa myös pk-yrityksissä. Turvallisuus- ja HSE-ammattilaisille tämä tarkoittaa, että heidän on jatkettava uusien osaamisalueiden kehittämistä ja vahvistettava entisestään joustavuuttaan ja oppimisvalmiuttaan voidakseen viedä aktiivisesti eteenpäin turvallisuusjohtamista kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. 

 

Safety Management Trend Report 2022 on ladattavissa maksutta osoitteesta: www.quentic.fi/safety-trends

Muita raportin sisältämiä tärkeitä aiheita:

 • Työturvallisuusjohtaminen: Johtamistaidot tärkeänä osana menestyksekästä työturvallisuutta
 • Työturvallisuuskulttuuri: Viestintä ja fokus antavat siivet työturvallisuuskulttuurille
 • "Johtajien tulee ymmärtää työntekijöidensä työtä käytännön tasolla" – Juha Merjaman haastattelu
 • "Ihmiset etusijalle prosessien ja käytäntöjen sijaan!" – David Cantin haastattelu
 • Ja paljon muuta! 

Lehdistökuvat

Kansisivu ja kaaviot 1-6 ladattavissa (ZIP-tiedostona)

Tietoa Quenticistä

Quentic on yksi Euroopan johtavista HSEQ- ja ESG-markkinoiden Software as a Service (SaaS) ratkaisujen palveluntarjoajista. Ohjelmistoratkaisu koostuu kymmenestä yksilöllisten tarpeiden mukaan yhdistettävästä moduulista: Työturvallisuus, Työnvalvonta, Riskit ja auditoinnit, Havainnot ja poikkeamat, Vaaralliset aineet, Vaatimustenhallinta, Verkkokoulutukset, Prosessit, Ympäristökohtaminen ja Kestävä kehitys. Portfoliota tukee liikkuvaan raportointiin sopiva mobiiliratkaisu Quentic App sekä korkeatasoinen HSEQ-tunnuslukujen analysointiin rakennettu Quentic Analytics. Yli 900 asiakasta on jo valinnut Quenticin ohjelmistoratkaisut HSEQ-hallintansa ja vastuullisuuteen liittyvien ympäristö-, sosiaali- ja hallintoalueiden (ESG) vahvistamiseksi. Quenticin alusta tukee myös standardien ISO 14001, ISO 50001 ja ISO 45001 mukaisia kokonaisvaltaisia johtamisjärjestelmiä.

Yrityksen pääkonttori on Berliinissä, ja sen palveluksessa on yli 250 työntekijää. Toimipaikkoja on Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Belgiassa, Alankomaissa, Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa.

X