Biomateriaalien hallinta EU-standardien mukaisesti Quentic 14.0:n avulla

28.11.2022

Julkaisun 14.0 myötä Quentic tarjoaa nyt myös bioaineiden hallintaa ohjelmisto- ja palveluratkaisujensa valikoimassa HSEQ- (terveys, turvallisuus, ympäristö, laatu) ja ESG- (ympäristö, sosiaaliset näkökohdat, hallintotapa) ohjelmistoissa. Uusi moduulikomponentti "Biologiset tekijät" antaa yrityksille mahdollisuuden ylläpitää hyvin organisoitua bioainekartoitusta, joka myös vahvistaa vaatimustenmukaisuutta. Erityisesti suunnitellut kirjauslomakkeet perustuvat eurooppalaisen direktiivin 2000/54/EY vaatimuksiin. 

Biologisia tekijöitä tai lyhyesti bioaineita käsittelevillä yrityksillä on erityinen vastuu työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä sekä ympäristönsuojelusta. Mikro-organismien, kuten virusten, bakteerien tai sienten, kohdennetussa käytössä. Esimerkiksi laboratoriossa: selkeät merkinnät ja säännöt suunniteltua ja valvottavaa menettelyä varten ovat välttämättömiä esimerkiksi infektioiden ja mainitun viruksen leviämisen estämiseksi. Lisäksi on turvattava myös kohdentamattomat toimet, jotka luovat mahdollisia kosketuskohtia biomateriaalien kanssa, esimerkiksi kun otetaan ja analysoidaan koostumukseltaan tuntemattomia vesinäytteitä.

Quentic laajentaa "Vaaralliset aineet" -ohjelmistomoduulia "Biologiset tekijät" -komponentilla versiossa 14.0 tukeakseen yrityksiä tällaisissa haasteissa. " Komponentin uudet toiminnot auttavat asiakkaitamme käytännössä päivittäisessä työssään ja vahvistavat samalla vaatimustenmukaisuutta. Loppujen lopuksi uuden bioaineiden tietorekisterilomakkeen rakenne noudattaa EU:n direktiivissä 2000/54/EY asetettuja vaatimuksia. Lisäksi kehitystyössä otettiin huomioon arvokasta palautetta testikäyttäjiltä, joilla on asiaan liittyvää asiantuntemusta", kertoo Quenticin tuotepäällikkö Mario Lenz.

Jos toiminnassa käytetään biokemikaaleja, ei riitä, että ylläpidetään vastaavaa RISK-rekisteriä, vaan aineisiin liittyvät riskit on myös analysoitava ja suojelutoimenpiteet yksilöitävä. Näin ollen Quentic-käyttäjät voivat välittömästi laatia yrityksen eri käyttöalueita varten suunnitellut riskinarvioinnit ja toimintaohjeet. Valmiit asiakirjat jakelua varten luodaan vaivattomasti hiiren napsautuksella.

Joustava vierailijoiden hallinta

Quentic-alustan versiossa 14.0 käsitellään myös eri henkilöryhmien tarpeita, joiden vuorovaikutus on ratkaisevan tärkeää HSEQ- ja ESG-hallinnan onnistumisen kannalta, entistäkin eriytetymmin. Tämä tekee vierailijoiden hallinnasta ja raportoitujen, esimerkiksi turvallisuus- tai laatuasioihin liittyvien vaaratilanteiden tarkastelusta entistä yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa. Eri osapuolet - sisäiset ja ulkoiset, työntekijät ja johto - on integroitu optimaalisesti yrityksen prosesseihin. Kukin voi suorittaa hänelle tarkoitetun vaiheen ilman suurempaa vaivaa, olipa kyseessä sitten ulkoinen kutsu vierailijoiden tiedotukseen tien päällä tai sisäinen korjaus- ja parannustoimenpiteen johtaminen. Quentic varmistaa, että asiaan liittyviä tietoja ylläpidetään keskitetysti ja että uudet tehtävät siirtyvät saumattomasti vastuuhenkilöille.

Erilaiset käyttäjävaatimukset

Lisäksi pikakatsaukset räätälöidään tulevaisuudessa entistä tarkemmin eri käyttäjäryhmille, jotta tuotantotyöntekijöiden, johtajien ja HSEQ-asiantuntijoiden erityisvaatimukset voidaan ottaa paremmin huomioon. Näin esimerkiksi erääntyneet tehtävät ja tulevat ohjeet pysyvät näkyvissä tai työmaakohtaiset luettelot vaarallisista aineista ja niihin liittyvät turvallisuusohjeet voidaan kutsua esiin.

 

Lehdistökuvat

    Dr. Mario Lenz, Quenticin tuotepäällikkö    Tietoa Quenticistä

    Quentic on johtava SaaS-ratkaisujen (Software as a Service) toimittaja HSEQ- ja ESG-hallintaan. Quentic-alusta koostuu kymmenestä erikseen yhdisteltävästä erikoismoduulista, ja se tarjoaa siten parhaat edellytykset tehokkaaseen hallintaan seuraavilla aloilla: työturvallisuus, riskit ja auditoinnit, vaaratilanteet ja havainnot, vaaralliset aineet, työn valvonta, lainsäädännön noudattaminen, verkkokoulutukset, prosessit, ympäristöasioiden hallinta ja kestävä kehitys. Quentic App auttaa suorittamaan tehtäviä nopeasti liikkeellä ollessa ja mahdollistaa mobiiliraportoinnin. Tämän lisäksi Quentic Analytics tarjoaa selkeät, päivittäin päivitetyt mittaristot tärkeimmistä HSEQ-tunnusluvuista. Yli 900 asiakasta on rakentanut räätälöidyn ja tehokkaan HSEQ-hallinta-alustansa Quenticin ohjelmistoratkaisuista ja vahvistanut näin organisaationsa kestävyyteen liittyviä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon (Environment, Social and Governance, ESG) liittyviä vastuualueita. Integroiva ohjelmisto soveltuu tukemaan yhtenäisiä ISO 9001-, ISO 14001-, ISO 27001- ja ISO 45001 -standardien mukaisia johtamisjärjestelmiä. Quentic on ollut osa AMCS-konsernia vuodesta 2022.

    X