Vaatimustenhallinta, Ympäristö ja kestävä kehitys

ESG-raportointia CSRD-direktiivin mukaisesti

Kuinka Corporate Social Responsibility Directive vaikuttaa yrityksesi toimintaan, miten voit valmistautua siihen ja mitä tulet tarvitsemaan voidaksesi noudattaa direktiiviä?

7 minutes05/25/2023

EU:n Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) käynnistää ESG-raportointivaatimusten merkittävän laajentamisen. Se vaikuttaa vähitellen kasvavaan määrään organisaatioita – alkaen jo NFRD:n (Non-Financial Reporting Directive) mukaan toimivista organisaatioista ja kattaen lopulta myös EU:n ulkopuoliset yritykset. Yritysten on arvioitava, miten niiden strategia ja liiketoimintamalli sopivat yhteen kestävyyskysymysten kanssa ja kuinka he voivat vaikuttaa niihin. Kaksinkertaisen olennaisuuden noudattamisesta tulee ensimmäistä kertaa pakollista ja koko arvoketjulle raportoitavaa. Olethan valmiina?

Tutustutaan tarkemmin uuteen direktiiviin ja kuinka se tulee vaikuttamaan yrityksiin: 

Mikä on CSRD?

28. marraskuuta 2022, Euroopan komissio näytti vihdoinkin vihreää valoa uudelle kestävyysraportoinnin standardille, eli Corporate Sustainability Reporting Directivelle sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti oli jo hyväksynyt sen. Euroopan komissio julkaisi tämän uuden direktiivin Euroopan unionin virallisessa lehdessa 16. joulukuuta 2022, koskettaen yritysten toimittamaa tietoa heidän kestävän kehityksen toimistaan. Jäsenmailla on 18 kuukautta aikaa asettaa säädös osaksi maansa lakeja

Tämä direktiivi korvaa nykyisen NFRD:n (Non-Financial Reporting Directive) ja se on askel kohti tulevaisuutta, jossa myös ei-taloudellisella tiedolla on merkittävä rooli yrityksen toiminnassa. Eurooppalaisten yritysten tulee ensimmäistä kertaa raportoida ja vahvistaa standardoitua kestävän kehityksen informaatiota. Direktiivi tulee vaikuttamaan noin 50,000 yritykseen, verrattuna nykyisen säännöksen 11,700 yritykseen. 

Kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen eli SFDR:n (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ja EU-taksonomian kaltaisten saman aihealueen sääntöjen lisäksi, tällä direktiivillä tulee olemaan merkittävä ja pitkäaikainen vaikutus Euroopan talouteen ja toivottavasti lumipalloefekti myös globaalisti. 

Yritysjohtajien tulee tehdä perusteellisia muutoksia tavassaan valmistella ja viestiä kestävän kehityksen tietoja. Heidän tulee tarkastella asiaa niin prospektiivisestä kuin retrospektiivisestä näkökulmasta, pohtia yrityksen toiminnan vaikutusta maailmaan ja miettiä, kuinka ulkoiset tekijät vaikuttavat yrityksen omaan arvonluomisprosessiin

CSRD-soveltuvuus

Mitä yrityksiä direktiivi koskee ja miten sitä tullaan soveltamaan? CSRD tulee aikanaan koskettamaan noin 50,000 yritystä Euroopassa ja se sisältää edistyksellisen implementointiprojektin usean vuoden ajan antaen yrityksille, etenkin pienille ja keskisuurille, aikaa valmistautua. 

Uudet säännöt, jotka astuvat voimaan vuosien 2024-2028 aikana:

Yleiskatsaus: Suurimmat CSRD-soveltuvuuteen liittyvät muutokset 2024 - 2028 aikana

 • 1. tammikuuta 2024 alkaen

  (vuoden 2024 kehityksen raportoiminen aloitetaan vuonna 2025)

  suurissa pörssiyhtiöissä (yli 500 työntekijää), joita Muun kuin taloudellisen tiedon -direktiivi (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) koskettaa jo nyt. 

   

 • 1. tammikuuta 2025 alkaen

  (vuoden 2025 kehityksen raportointi aloitetaan vuonna 2026 - määräajan venyttäminen mahdollista vuoteen 2028 saakka)

  kaikissa suurissa yrityksissä, joitä NFRD ei vielä kosketa ja jotka täyttävät ainakin kaksi seuraavista kriteereistä:

  • yli 250 työntekijää
  • 40milj.€ liikevaihto
  • 20milj.€ yrityksen varallisuus
 • 1. tammikuuta 2026 alkaen

  (vuoden 2026 kehityksen raportoiminen aloitetaan vuonna 2027)

  pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (10-250 työntekijää)

 • 1. tammikuuta 2028 alkaen

  (vuoden 2028 kehityksen raportoiminen aloitetaan vuonna 2029)

  Euroopan ulkopuolisten emoyhtiöiden eurooppalaisille tytäryhtiöille, joiden liikevaihto Euroopassa on yli 150 miljoonaa euroa.

   

Mitä tietoa ESG-raportoinnin tulee sisältää?

CSRD esittelee tärkeän konseptin, joka tunnetaan kaksinkertaisen olennaisuuden periaatteena. Se vaatii yrityksiä tunnistamaan materiaalisia ESG-kohtia riskinhallinnan ja mahdollisuuksien näkökulmasta, mutta myös mahdollisia vaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Eurooppalaiset kestävyysraportointistandardit CRSD-direktiiville

CSRD-direktiivin mukaan ESG-raporttien sisällön tulee noudattaa Eurooppalaisia kestävyysraportointoistandardeja (ESRS), joita EFRAG kehittää parhaillaan seuraavan kaavan mukaisesti.

Kolmen osa-alueen raportointia

 • Organisaation strategia (strategia ja yritysmalli, valvonta ja analyysit oleellisimmista vaikutuksista, riskeistä ja mahdollisuuksista),
 • Strategian implementaatio (toimintaohjeet, objektiivit, toiminnat ja resurssit)
 • Suoriutuminen (KPI-indikaattorit)

Kolmen aiheen käsitteleminen

Yritysten tulee raportoida:

 • Ympäristöön liittyvät haasteet
 • Sosiaaliset haasteet
 • Hallinnolliset haasteet

Tietoa on kolmella eri tasolla

 • Poikittaisstandardit, jotka ovat pakollisia kaikille yrityksille, joita CSRD-direktiivi koskettaa vuodesta 2024 alkaen. Nämä 13 standardia kattavat seuraavat aiheet: 
  • Yleiset periaatteet, yleinen strategia, hallinto ja olennaisuuden arviointi; 
  • Ilmastonmuutos, saastuminen, veden resurssit, luonnon monimuotoisuus, resurssien käyttö ja kiertotalous
  • Oma työvoima (työolosuhteet, tasa-arvoinen kohtelu, ihmisoikeuksien kunnioittaminen), työntekijöiden rooli arvoketjussa, vaikutus yhteisöihin sekä kuluttajiin ja loppukäyttäjiin;
  • Hallinto, riskinhallinta, sisäinen kontrolli ja yrityskäytös.
 • Toimialakohtaiset standardit, jotka ovat pakollisia kaikille yrityksille. Näitä standardeja kehitetään parhaillaan ja niiden odotetaan olevan saatavilla kesäkuussa 2024, jotta ne ovat käytettävissä vuoteen 2025 mennessä. 
 • Yrityskohtaista tietoa, riippuen jokaisen yrityksen kohtaamista uniikeista haasteista, joita ei ESG-raportoinnissa vaadita. Tämä on vapaaehtoinen raporttti. 

Kaikkea kestävän kehityksen tietoa tulisi tarkastella sekä prospektiivisestä että retropsektiivisestä näkökulmasta ja sen tulisi olla niin laadullista kuin määrällistäkin. Yritysten tulisi myös miettiä suunnitelmaansa lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikatähtäimellä sekä pohtia koko arvoketjua.

Euroopan komissio asettaa pakolliset ESG-raportoinnin standardit suurille yrityksille ja erilliset, suhteutetut standardit pienille yrityksille.

Jotta kestävän kehityksen tiedon löytäminen olisi ESG-raportin käyttäjille helpompaa, yritysten tulee valmistella heidän tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa yhteen XHTML-muotoon. Tämän lisäksi kestävän kehityksen tiedot tulee olla lisättynä numeerisena taksonomiana

Kuinka voin valmistautua CSRD-raportointiin?

NRFD:tä jo noudattaville yrityksille tämän vuoden raportointi ei tule muuttumaan. Heidän tulee kuitenkin jo aloittaa datan kerääminen ja siihen panostaminen, ottaen huomioon direktiivin laajemman aihe-alueiden ja indikaattoreiden määrän. 

Itse asiassa vuosi 2023 on viimeinen vuosi määrittää yrityksesi status quo ja pyrkiä varmistamaan, että direktiivin edellyttämä vuoden 2025 raportointi ei tule yllätyksenä, vaan raportointi ja strategiat ovat jo käytössä.

 

Marko Kiema, yrityksen Safetyneer perustaja ja toimitusjohtaja

VISIONS & VALUES Magazine, 2023

Mikäli yrityksesi ei tällä hetkellä noudata NFRD:n asettamia säännöksiä, tässä on kolme avainaskelta sinulle valmistautuessasi tähän uuteen direktiiviin. 

1. Laajenna sääntelyn seuranta kattamaan myös ESG-asiat

Sinun tulee direktiivin myötä varmistaa HSEQ-mittareittesi kattavan myös ESG-aiheet. Voit ottaa käyttöösi ESG:n mittaamiseen soveltuvan ohjelmiston ja lisätä sinne tietoja, joiden koet olevan oleellisia nykyisille seurannan mittareillesi. 

Tehokkaan katsauksen mahdollistamiseksi, sinun tulee luoda näihin vaatimuksiin tai suosituksiin liittyviä tehtäviä, joita voidaan antaa vastuuhenkilöille arvioitavaksi, ja siten luoda ennaltaehkäiseviä toimintasuunnitelmia. Jotkut yritykset ovat hyödyntäneet ISO 26000 ja/tai GRI -ohjeistuksia parantaakseen kestävän kehityksen hallintaansa. 

2. Tunnista merkittävimmät vaikutukset ja riskit ESG-asioissasi

Ala kerätä ESG-dataasi niin pian kuin mahdollista, jotta et joudu yllättävään tilanteeseen ja voit tehdä nopeasti alustavia sisäisiä arviota:

 • Datan saatavuudesta ja laadusta; 
 • Vaikutuksista, riskeistä ja mahdollisuuksista koskien yrityksesi toimintaa ja toimipisteitä, fokus kaksinkertaisessa olennaisuudessa; 
 • ESG-suorituskyvystä.

Kuten aiemmin mainittiin, CSRD:n vaatimukset ESG-raportoinnille kattavat koko yhtiön arvoketjun. Tämän seurauksena tietojen keräämisestä, arvioinnista ja raportoinnista voi nopeasti tulla pelottavakin tehtävä. Tätä vaihetta varten voi olla tarpeen hakea apua erikoistuneilta konsulttiyrityksiltä ja harkita asiantuntijaohjelmistoratkaisun hankkimista:

 • Sidosryhmien kartoittamiseen;  
 • Litterointiin ja kaksinkertaisten olennaisuusanalyysien suorittamiseen;  
 • Varmistamaan ESG-raportointi-indikaattoreiden toiminnan;
 • Määrittämään ja hallitsemaan sisäisiä keräys-, vahvistus- ja konsolidointiprosesseja.

3. CSRD Scope 3 -päästöt: Suorita kasvihuonekaasupäästöjen arviointi

Osa yrityksistä laskee jo hiilijalanjälkensä. Ne voivat hyödyntää viimeisintä kasvihuonekaasupäästöraporttiaan ja laajentaa sen Scope 3 -luokkaan CSRD:n edellyttämällä tavalla. Muiden yritysten kohdalla oikea tapa olisi toimia Scope 1- ja 2 -luokkien mukaisesti, jälleen kerran tavoitteena saada pienemmät yritykset asteittain uusien säännösten mukaisiksi.

CSRD menee vaatimustenmukaisuutta pidemmälle

CSRD-direktiivi tulee työllistämään organisaatiotasi, mutta tulokset tulevat olemaan sen arvoisia, kun organisaatiosi voi varmistaa prosessien olevan kestävän kehityksen mukaisia. Tulet myös hyötymään muutoksista jo ennen kun ne ovat direktiivin mukaisia: vaadittu data auttaa sinua arvioimaan yrityksenne ESG-suorituskykyö sekä parantamaan tehokkuutta ja päätöksentekoa. Sisällyttämällä kestävän kehityksen toimet osaksi yritysmallia- ja prosesseja, organisaationne voi parantaa suhteita sidosryhmien kanssa, yhdenlinjaistaa operaatioita ja suojella mainettaan.

Quentic voi auttaa sinua kestävää kehitystä koskevien raporttien kanssa ja varmistaa sinua saavuttamaan ESG-tavoitteesi. Ota meihin yhteyttä!

X