Työturvallisuus

ISO 45001: Kansainvälinen standardi työterveydelle ja -turvallisuudelle

Opi lisää ISO 45001 -standardista ja kuinka sinunkin organisaatiosi voi saavuttaa sertifikaatin

6 minuuttia24/02/2022

Organisaatioita koskevat laajat lakivaatimukset, jotka velvoittavat ne varmistamaan kattavan työterveyden ja -turvallisuuden toimet työpaikalla. Työnantajien on esimerkiksi suoritettava säännöllisiä riskinarviointeja ja johdettava turvallisuustoimenpiteitä, parannettava jatkuvasti terveyden ja turvallisuuden suojelua, koulutettava ja opastettava työntekijöitään sekä dokumentoitava kaikki nämä toimet. Työturvallisuusprosessien hallintaan tarkoitetun työkalun avulla organisaatiot voivat varmistaa toimien jäsennellyn ja jatkuvan toteuttamisen sekä lakisääteisten vaatimusten noudattamisen.

Lisäksi monet yritykset pitävät ISO 45001 -sertifiointia olennaisena kriteerinä liikesuhteiden solmimisessa kumppaneiden (esim. tavarantoimittajien) kanssa. Näiden monimutkaisten vaatimusten täyttämiseksi suositellaan kansainvälisen ISO 45001 -standardin mukaista sertifikaattia. Opi ISO 45001:n tärkeimmät kohdat, tutustu PDCA-kehityssyklin malliin (Plan-Do-Check-Act) sekä löydä vinkkejä sertifioinnin hankkimiseen.

ISO 45001

12. maaliskuuta 2018 lähtien työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmillä on ollut uusi ISO-standardi: ISO 45001. Se korvaa aiemmin sovelletun OHSAS 18001 -standardin. OHSAS 18001 -standardin mukaisia ​​työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmiä käyttävillä yrityksillä on ISO 45001 -standardin julkaisemisen jälkeen ollut yli kolme vuotta aikaa muuttaa järjestelmänsä vastaamaan uuden standardin vaatimuksia. Alkuperäistä määräaikaa jatkettiin kuudella lisäkuukaudella koronapandemian vuoksi ja se päättyi 30. syyskuuta 2021.

ISO 45001 -sertifikaatin edut:

  • Todiste siitä, että sinulla on nykyaikainen työturvallisuushallinnan ratkaisu, joka perustuu kansainvälisesti tunnustettuun standardiin

  • Laajojen lakisääteisten vaatimusten jäsennelty täytäntöönpano, lainsäädännön noudattamisen parantaminen ja/tai varmistaminen

  • Työntekijöiden työturvallisuuden ja -terveyden systemaattinen parantaminen, millä taas on myönteisiä vaikutuksia heidän motivaatioon, organisaatioon samaistumiseen, tuottavuuteen sekä organisaatiosi imagoon työnantajana

  • Työterveys- ja työturvallisuusstandardiesi hyväksyminen arvoketjussa

  • Markkina-asemasi kilpailukyvyn parantaminen ymmärtämällä organisaation kontekstia ja kiinnostuneita osapuolia paremmin sekä kartoittamalla riskit ja mahdollisuudet

ISO 45001:n High-Level Sturcture - Korkean tason rakenne

ISO 45001:n rakenne ja vaatimukset perustuvat ISO:n vuonna 2012 käyttöön ottamaan High-Level Structure (HLS) -rakenteeseen. Tämä on yhtenäinen rakenne, joka koskee kaikkia uusia järjestelmästandardeja ja koostuu kymmenestä lausekkeesta vaatimuksineen. kohdissa 4–10 määritellyn johtamisjärjestelmän Lausekkeet 1-3 tarjoavat johdantotietoa asiaankuuluvasta standardista, kuten sen sisällön laajuudesta, viittauksista muihin normeihin, termeihin ja määritelmiin (ISO 45001:n tapauksessa niitä ei kuitenkaan ole).

Siksi myös ISO 45001:llä on nyt yhtenäinen rakenne, kuten standardeilla ISO 9001 (laatujärjestelmät), ISO 14001 (ympäristöjärjestelmät) ja ISO 50001 (energianhallintajärjestelmät).

ISO 45001:n PDCA-kehityssyklin malli

HLS (High-Level Structure, korkean tason rakenne)) perustuu PDCA-sykliin, joka lisää siihen useita uusia tai tiukempia vaatimuksia. HLS:n PDCA-sykli sisältää seuraavat vaatimukset:

plan iso 45001 high level structure

PLAN (Suunnittele)

Kierros 4 - Organisaation konteksti: Organisaation tulee analysoida sekä ulkoista että sisäistä ympäristöään selvittääkseen työterveyden ja -turvallisuuden soveltamisalan sekä sen prosessit.

Kierros 5 - Johtaminen: Ylimmän johdon on osoitettava johtajuutta omistautuneella ja sitoutuneella tavalla, määritettävä organisaation työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka ja tarvittava organisaatiorakenne sekä otettava työntekijänsä mukaan työterveyden ja -turvallisuuden kehittämiseen. 

Kierros 6 - Suunnittelu: Työturvallisuuden ja -terveyden tavoitteet ja toimenpiteet johdetaan riskien ja mahdollisuuksien sekä vaarojen tunnistamisesta.

do iso 45001 high level structure

DO (Tee)

Kierros 7 - Tuki: Tarvittavien resurssien tarjoaminen, osaamisen ja tietoisuuden kehittäminen, sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä työterveys- ja turvallisuusjohtamisen dokumentointi.

Kierros 8 - Operointi: Prosessien suunnittelu ja johtaminen, keskittyen erityisesti alku-, loppu- ja ulkoistettuihin prosesseihin, hankintoihin, urakoitsijoihin ja liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaan.

check iso 45001 high level structure

CHECK (Tarkista)

Kierros 9 – Suorituskyvyn arviointi: Työturvallisuushallinnan tarkastelu seurannan, mittauksen, analyysin ja arvioinnin, sisäisten järjestelmä- ja vaatimustenmukaisuustarkastusten sekä johdon arvioinnin avulla.

act iso 45001 high level structure

ACT (Korjaa)

Kierros 10 - Parantaminen: Työturvallisuuden ja -terveyden parantamista eliminoimalla poikkeamat sekä toteuttamalla välttämättömät ja korjaavat toimenpiteet. 

Vinkit onnistuneeseen ISO 45001 -sertifiointiin

Realistinen arvio aikataululle

Työturvallisuuden- ja terveydenhallinnanjärjestelmän migrointi tai uuteen siirtymisen aikataulu riippuu monesta asiasta, kuten organisaation koosta ja monitasoisuudesta sekä sen nykyisen hallintajärjestelmän tasosta. Realistinen aikataulu on usein 9-14 kuukautta

Tukea ohjelmistoratkaisuista

Muutosprosessia tukevan ohjelmiston käyttäminen voi olla erittäin hyödyllistä, koska se voidaan räätälöidä oman organisaatiosi tarpeisiin. Integroitujen tarkistuslistojen ja niissä annettujen toimintaohjeiden avulla työterveys- ja turvallisuuspäälliköt voivat suunnitella työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän tehtäviään (esim. työterveyshuollon tavoitteet, ohjeet, auditoinnit), dokumentoida ne (esim. vaatimustenhallinnan hakemisto, riskiarvioinnit) ja analysoida niitä (esim. lainmukaisuus, onnettomuuksien määrä). Ohjelmisto voi ohjata sinut projektin suorittamisessa ja auttaa sinua työterveys- ja turvallisuushallinnassasi tehokkaasti ja esittelemään sen selkeästi sisäisten tai ulkoisten auditointien aikana. Sertifiointielimesi tukee sinua tarvittaessa GAP- tai DELTA-auditoinnin suorittamisessa.

ISO 45001 -standardin tarkistuslista ja muuta hyödyllistä lisätietoa

ISO 45001:2018-03:n voi ostaa hintaan 171,30 € (sis. ALV) lataamalla sen www.beuth.de-verkkosivustolta. On kuitenkin suositeltavaa tutustua ensin muihin ilmaisiin lähteisiin, kuten whitepapereihin ja webinaareihin. Quenticin kokoamassa whitepaperissa ISO 45001 – Kansainvälisen työterveyden ja ‑turvallisuuden standardin täytäntöönpano selitämme ISO 45001:n konkreettiset vaatimukset. Lisäksi saat selville tarkat vaiheet, jotka sinun on tehtävä standardin käyttöönottamiseksi tai nykyisen työterveys- ja työturvallisuuden parantamiseksi. Saat whitepaperin mukana tarkistuslistan kaikista tärkeistä yksityiskohdista ja vaiheista.

Tutustu Quenticin whitepaperiin ISO 45001 -standardista

X