Vaaralliset aineet

Vaarallisten aineiden järjestelmällinen hallinta

Vaatimustenmukaisuuden ja jatkuvan parantamisen kokonaisvaltainen lähestymistapa työterveyden ja ‑turvallisuuden kehyksessä

Terveydelle vaarallisten aineiden valvonta liittyy erottamattomasti työterveyden ja -turvallisuuden hallintaan. Sen vuoksi näitä aiheita ei saa hallita erillään. ISO 45001 -standardin mukainen johtamisjärjestelmä tarjoaa asianmukaiset puitteet REACH- ja CLP-asetusten mukaiselle toiminnalle sekä vaarallisten kemikaalien hallitsemiselle kattavasti, järjestelmällisesti, johdonmukaisesti ja läpinäkyvästi koordinoitujen prosessien, vastuualueiden ja niihin liittyvien asiakirjojen avulla.

Whitepaperissamme käsitellään vaarallisten aineiden hallinnan keskeisiä näkökohtia:

 • Yleiskatsaus eurooppalaisiin velvoitteisiin: Whitepaperissa selitetään, miten lainsäädännön noudattaminen voidaan varmistaa ja miten terveydelle vaarallisten aineiden turvallisen käsittelyn tarpeellisuutta voidaan edistää toiminta-alueen ulkopuolella.
 • Vaiheittainen opas ISO 45001 -standardin läpi: Whitepaperissa opastetaan vaihe vaiheelta ISO 45001 -standardin lukujen läpi ja selitetään, mitkä ovat tehokkaan integroidun vaarallisten aineiden hallinnan lähtökohdat.
 • Tarkistuslista nykytilan arviointia varten: Lopuksi whitepaperissa tarjotaan käytännönläheinen tarkistuslista vaarallisten aineiden hallinnan nykytilan arviointia varten, jonka avulla voit seurata ja optimoida hankkeidesi toteuttamista järjestelmällisesti.

Mitä voit odottaa

 • Vaarallisia kemikaaleja koskeva kansallinen ja kansainvälinen lainsäädäntö:

  Saat yleiskuvan vaarallisia kemikaaleja koskevasta eurooppalaisesta lainsäädännöstä eli REACH- ja CLP-asetuksista sekä tärkeästä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevasta direktiivistä (direktiivi 89/391/ETY).

 • ISO 45001 ja terveydelle vaarallisten aineiden valvonta:

  Työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmiä koskeva kansainvälinen standardi sisältää vaarallisten kemikaalien turvallista hallintaa koskevia erityisvaatimuksia jokaisessa luvussaan "Organisaation toimintaympäristö" ja "Parantaminen" välillä. Whitepaperissamme tutustutaan syvällisesti lukuisiin alalukuihin ja selitetään yksityiskohtaisesti vaarallisten kemikaalien hallinnan integrointi.

 • Strategisen täytäntöönpanon tarkistuslista:

  Käytä lopullista tarkistuslistaa oppaana esimerkiksi seuraavissa kysymyksissä: "Onko terveydelle vaarallisten aineiden valvonta osa riskien ja mahdollisuuksien analyysia?" tai "Onko vaadittu vaarallisten kemikaalien koulutus sisällytetty koulutussuunnitelmaan?". Tämän luettelon avulla voit tehokkaasti kirjata vaarallisten kemikaalien hallinnan nykytilan ja suunnitelman edistymisen integroinnin kautta.

X