Digitalisoituminen, Työturvallisuus

Quentic työturvallisuuden muuttamisesta: Visionamme on saada kaikki ihmiset mukaan

Safety Management Trend Report 2022 -haastattelu

5 minuuttia 17.6.2022

Quentic julkaisi äskettäin trendiraporttinsa Safety Management Trend Report 2022. Raportti käsittelee aiheita psykososiaalisten riskien hallinnasta ja lisääntyvästä työstressistä aina erilaisiin työturvallisuuden johtamisfilosofioihin. Quenticin Senior Product Manager Timo Kronlöf esittelee turvallisuusjohtamisen nousevia trendejä ja kertoo, kuinka turvallisuusjohtajat voivat tukea terveen turvallisuuskulttuurin rakentamista yrityksessä.

Safety Management Trend Report 2022 keskittyy turvallisuuden hallinnointiin ja johtamiseen. Quentic keskusteli yhdentoista kansainvälisen ajatusjohtajan kanssa ja toteutti kyselyn yli 500:lle turvallisuusalan ammattilaiselle selvittääkseen, mitä aiheita he pitävät olennaisina alan tulevaisuuden kannalta. Monet mainitsivat psykososiaalisen riskienhallinnan yhtenä trendinä. "COVID-19-pandemia lisäsi tietoisuutta työhyvinvoinnista, mikä puolestaan sai turvallisuusjohtajat kiinnittämään enemmän huomiota tähän aiheeseen", kertoo Timo Kronlöf.

Asioiden hallinnasta ihmisten johtamiseen

Turvallisuuspäälliköiden tekemä työ on saanut enemmän tunnustusta, mutta on tuonut mukanaan myös uusia haasteita. "Alun perin turvallisuus keskittyi enemmän asioiden hallintaan, kuten tietojen keräämiseen ja KPI-mittareiden ylläpitämiseen kerättyjen tietojen mukaisesti. Nykyään kyse on lähes reaaliaikaisesta tiedonhallinnasta, linjajohdon tukemisesta ja ihmisten johtamisesta yhteisten arvojen kautta, jotka ovat kaikki myönteisiä trendejä. Mutta tehtävien lisääntynyt määrä vie tietysti enemmän aikaa, mikä voi taas vaikuttaa turvallisuusjohtamisen vaikuttavuuteen, arvioivat eurooppalaiset työterveys- ja turvallisuusammattilaiset Quenticin tekemässä kyselyssä.

”Tässä HSEQ-ohjelmisto astuu kuvaan, koska se auttaa turvallisuuspäälliköitä vähentämään toisinaan byrokraattistakin työtä HSEQ- ja ESG-hallinnassa. Kuten Kronlöf kertoo, turvallisuusjohtajat hyötyvät säästämällä tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja tallentamiseen käytettävää aikaa, kun he käyttävät ammattimaisia HSE-ohjelmistoja. “Näin HSE-ammattilaisilla ja linjajohdolla on enemmän resursseja keskittyä ihmisiin – juuri tästä turvallisuudessa on oikeastaan kyse, ihmisten johtamisesta.”

Onnettomuuksien raportointi – reagointivastuu ei koske ainoastaan päälliköitä

On samalla tärkeää muistaa, ettei työtapaturmien ja havaintojen raportointi ole ainoastaan turvallisuusjohdon vastuulla, vaan vastuu koskee kaikkia työntekijöitä. Kronlöf kokee ihmisten aktivoinnin olevan yksi avainhaasteista: ”Usein jopa 90–95 prosenttia henkilökunnasta ei raportoi poikkeamia tai turvallisuushavaintoja ollenkaan, eikä jäljelle jäävän 5–10 prosentin ole mahdollista dokumentoida jokaista tapahtumaa tai havaintoa, josta koko organisaatio voisi oppia.”

Riippuen kyseisen organisaation taustalla olevista arvoista, on olemassa erilaisia syitä, miksi useimmat työntekijät pyrkivät välttämään raportointia. Toisaalta sen katsotaan vievän liikaa aikaa; toisaalta ihmiset pelkäävät mahdollisia rangaistuksia virheen tekemisestä tai he eivät usko sen johtavan todellisiin parannuksiin.

Avain tämän ongelman ratkaisemiseen on turvallisuuskulttuurissa, yhteisissä arvoissa, jotka vaikuttavat yrityksen työntekijöiden käyttäytymiseen. ”Uskon, että siinä, miten näemme inhimilliset virheet, on tapahtunut suuri muutos. Näemme muutosta virheisiin keskittymisestä, niin sanottujen ’inhimillisten virheiden’ osalta yhä enemmän kohti inhimillisiä tekijöitä", Kronlöf selittää.

Inhimillisten virheiden ymmärtäminen ja raportoinnista kiittäminen

Tietysti ihmiset tekevät aina virheitä, mutta on välttämätöntä ryhtyä varotoimiin, jotta virhe ei johda katastrofaalisiin seurauksiin. Siksi turvallisuusjohtajien ei tule keskittyä vain mahdollisiin virheisiin vaan myös mahdollisiin seurauksiin, jotta katastrofin mahdollisuus voidaan eliminoida.

”Virheitä tehneet työntekijät nähtiin pitkään vain työturvallisuuden ongelmana. Meidän on tärkeä ymmärtää, että ihmiset pyrkivät luonnostaan välttämään tapaturmia ja että ihmiset voisivat olla avainasemassa turvallisemman työympäristön ratkaisujen löytämisessä virheineen. Meidän tulisi olla varovaisia päätellessämme suurimman osan onnettomuuksista johtuvan ‘inhimillisistä virheistä’, ja sen sijaan keskittyä ymmärtämään ‘inhimillisiä tekijöitä’ paremmin. Tämä on yksi eroista Safety I:n ja Safety II:n* välillä”, Kronlöf kommentoi turvallisuusjohtamisen kiinnostavaa trendiä.

Quenticin kokenut tuotepäällikkö toteaa, että on tyypillisesti ymmärrettäviä syitä siihen, miksi ihmiset ottavat tiettyjä riskejä tai käyttävät oikopolkuja, ja nämä syyt on tunnistettava.

Tämän mielessä pitäen on myös tärkeää välttää ilmapiiriä, jossa ihmiset pelkäävät tehdä virheitä. ”Ihmisiä tulisi kiittää läheltä piti -tilanteen ilmoittamisesta, vaikka joku olisi tehnyt selkeän virheen. Kenenkään ei pitäisi pelätä raportoinnista rangaitsemista”, Kronlöf neuvoo. 

Kiittäminen voi paitsi lisätä henkilöstön motivaatiota raportoida poikkeamia ja läheltä piti -tilanteita, mutta se voi myös rohkaista henkilökuntaa raportoimaan havaintoja ja toimimaan ennakoivammin tapaturmien ennaltaehkäisyssä.

Havainnot ja poikkeamat -ohjelmistoratkaisu

Quentic julkaisi äskettäin uuden moduulin Havainnot ja poikkeamat (I&O), jonka avulla yritykset voivat saada kaikki työntekijät mukaan kehittämään työturvallisuutta. Ratkaisua voi käyttää Quentic App -mobiilisovelluksen tai Quentic-ohjelmiston kautta. Sen avulla on jopa mahdollista ilmoittaa erilaisista työtapaturmista ja havainnoista ilman kirjautumista, mikä helpottaa tiedon keräämistä etulinjan työntekijöiltä ja sidosryhmiltä.

”Emme voi rakentaa turvallisuuskulttuuria vain muutaman aktiivisen henkilön varaan. Ohjelmistoratkaisullamme haluamme tehdä turvallisuusasioista inspiroivampia. Meidän visiomme on saada kaikki työturvallisuuden ja -terveyden edistämiseen osallistuvat ihmiset mukaan, vaikka tiedämme sen olevan kunnianhimoinen tavoite”, sanoo Kronlöf.

*Info – Safety I & Safety II
Safety I ja Safety II ovat turvallisuusjohtamisen konsepteja. Safety I on perinteisempi konsepti, jossa virheitä tekevät ihmiset nähdään työtapaturmien suurimpana aiheuttavana tekijänä. Safety II keskittyy ihmisiin nimenomaan ratkaisuna turvallisemman työympäristön rakentamiseen.

Timo Kronlöf
Senior Product Manager, Quentic Finland Oy:n toimitusjohtaja

Timo Kronlöf on koulutukseltaan turvallisuusjohtamisen ja -tekniikan diplomi-insinööri. Häntä motivoi visio auttaa organisaatioita selviytymään meneillään olevasta ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjohtamisen suuresta muutoksesta ja saada ihmiset osallistumaan työturvallisuuteen liittyviin kysymyksiin.

X