Ympäristö ja kestävä kehitys

ESG-kriteerit ja raportointi

Kestävä kehitys luottamuksen ja vastuullisten investointien perustana

7 minuuttia3.2.2023

Eri puolilla maailmaa on viime vuosina havahduttu siihen, että erityisesti teollisuudessa ja tuotantoprosesseissa on alettava kiireellisesti katsoa tulevaisuuteen. Ilmastosopimukset, työsuojelumääräykset ja eurooppalainen due diligence ‑selvityksiä koskeva laki ovat kaikki osoituksia siitä, että vastuulliseen toimintaan kohdistuu yhä suurempia paineita kaikilla toimialoilla. Toinen esimerkki löytyy rahoitusalalta, jossa kestävien investointien luokittelu ESG-kriteerien perusteella on yleistynyt. Yhteiskunnassa laajemmalle levinnyt tietoisuus kestävästä kehityksestä sekä parantunut ympäristötietoisuus ja vahvempi maailmanlaajuinen vastuuntunto ovat kaikki näkyvästi lisänneet ESG-kriteerit täyttävien sijoitusmahdollisuuksien kysyntää.

Yleisellä ESG-luokituksella voidaan luoda perusta sosiaalisten ja ekologisten investointien kasvattamiselle. Samalla yrityksiä voidaan kannustaa täyttämään nämä kriteerit ja luomaan omalta osaltaan vastuullista tulevaisuutta meille kaikille.

ESG – mitä se tarkoittaa

Lyhenne ESG tulee sanoista Environmental, Social ja Governance, joilla tarkoitetaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta sekä hyvää hallintotapaa. Nämä kolme osatekijää ovat vastuualueita, joilla yritysten olisi pyrittävä noudattamaan tiettyjä kriteerejä. Rahoitusalalla ESG-kriteerejä ja vastaavia tulosindikaattoreita käytetään myös sijoitusperusteina varmistettaessa, että sijoituskohteet ovat mahdollisimman kestäviä.

Tarkkaan ottaen ”kestävä” ei ole aivan oikea termi tässä yhteydessä, koska ESG ja kestävä kehitys ovat kaksi erillistä käsitettä. Laajemmassa yhteydessä kestävä kehitys kuvaa yleisesti tulevaisuuteen katsovia käytäntöjä, joiden tavoitteena on saavuttaa tasapaino luonnonvarojen kulutuksen ja uusiutumisen välillä siten, etteivät tulevat sukupolvet joudu kärsimään. ESG puolestaan painottuu nimenomaan taloudellisiin seikkoihin ja auttaa tulevia sijoittajia erittelemään ekologisesti ja sosiaalisesti vastuulliset sijoituskohteet. ESG-kriteerit helpottavat siten vastuullisten sijoittajien mahdollisuuksia löytää sopivia kohteita. Koska ESG-vaatimusten mukaiset sijoitukset ovat kuitenkin yleensä linjassa kestävän kehityksen kanssa, näitä kahta termiä käytetään usein synonyymeinä.

ESG ja CSR kestävyyden hallinnassa

Kattava kestävyyden hallinta sisältää strategioita ja toimenpiteitä, joiden avulla yritykset voivat antaa merkittävän panoksensa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä kontekstissa nousee usein esiin kaksi lyhennettä: CSR (Corporate Social Responsibility eli yhteiskuntavastuu) ja ESG (Environmental, Social ja Governance eli ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä hyvä hallintotapa). Molemmat liittyvät yritysten vastuullisuuteen, mutta vaikka ne käsittelevät samaa aihepiiriä, niiden merkitykset ja painotukset ovat erilaiset. CSR-lyhenne kuvaa jokseenkin normatiivista konseptia, jossa yritykset ovat vastuussa yhteiskunnallisista vaikutuksistaan eettisestä näkökulmasta, kun taas ESG auttaa mittaamaan ja määrittämään kyseisiä toimia. ESG viittaa ensisijaisesti pörssiyhtiöiden kestävyysarviointiin vihreän rahoituksen ja kestävien investointien alalla, mutta viime aikoina sitä on sovellettu myös kestävyyden hallintaan kokonaisuutena.

Mitkä ovat ESG-kriteerit?

ESG-kriteerit ovat tarkemmin sanottuna sijoittamista koskevia kriteereitä, joiden avulla voidaan tarkastella erilaisten rahoitustuotteiden kestävyyttä. Niistä on tullut alan tosiasiallinen standardi kestäville sijoituksille. Yleistä luokitusjärjestelmää ei kuitenkaan ole vielä laadittu, mikä on johtanut siihen, että erilaisia järjestelmiä käytetään rinnakkain. Yhteinen näkemys standardoiduista ja yleismaailmallisista kriteereistä on jo kuitenkin näköpiirissä. Vuonna 2006 YK:n Principles of Responsible Investment ‑aloitteessa laadittiin kuusi keskeistä tavoitteellista periaatetta. Vuonna 2020 EU otti käyttöön kestäväksi katsottavan toiminnan luokitusjärjestelmän, jota seurasi huhtikuussa 2021 annettu taksonomia-asetuksen ilmastoa koskeva delegoitu säädös osana EU:n tavoitetta luoda standardoitu yleiseurooppalainen järjestelmä kestäville tuotteille. EU:n luokitusjärjestelmään sisältyy myös kestävää rahoitusta koskeva paketti, joka on suunnattu nimenomaan rahoitusalalle. Tämä voisi mahdollistaa tiukkojen oikeudellisten vaatimusten määrittelyn, mikä puolestaan lisäisi avoimuutta ESG-vaatimusten noudattamisessa.

Yksi yleisimmin käytetyistä ympäristökriteereistä on organisaation ilmastovaikutus tai toiminta ilmaston suojelemiseksi. Samaan aikaan ESG:n sosiaalinen ulottuvuus liittyy yhä tiiviimmin työturvallisuuteen, ja yritysten hallintotavan parantaminen on uuden toimitusketjuja koskevan lain keskiössä. Kuten edellä mainittiin, vielä ei ole olemassa mitään erityisiä kriteerejä, jotka yritysten olisi pakko täyttää. Pysyviä ja yleisiä ESG-kriteerejä ei ole vielä tähän päivään mennessä laadittu, ja tämän vuoksi vaatimukset saattavat toisinaan vaihdella alakohtaisesti. Lisäksi erityyppiset yritykset keskittyvät erilaisiin ESG-mittareihin ja tunnuslukuihin.

ESG pähkinänkuoressa

 

Ympäristö

Vaikutukset

Yleisesti käytetyt kriteerit

 • Ympäristönsuojelu
 • Luonnonvarojen säästäminen
 • Uusiutuvan energian käyttö
 • Tulevaisuuteen katsovat työskentelytavat
 • Ilmastonsuojelu
 • Resurssien hallinta
 • Vedenkulutuksen hallinta
 • Energiankulutuksen ja päästöjen hallinta
 • Kiinteistöjen hoito

Yhteiskunta

VaikutuksetYleisesti käytetyt kriteerit
 • Ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojelu
 • Lapsi- ja orjatyövoiman käytön lopettaminen
 • Vastuu työntekijöiden hyvinvoinnista
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Terveys ja hyvinvointi
 • Henkilöstön kehittäminen
 • Toimitusketjujen auditoinnit
 • Kansainvälinen/kansallinen yhteistyö

Hyvä hallintotapa

VaikutuksetYleisesti käytetyt kriteerit
 • Oikeudenmukainen osuus yhteiskuntavastuusta
 • Liiketoiminnan eettisyys
 • Korruption ja kilpailulakien vastaisen toiminnan ehkäisy
 • Vaatimustenmukaisuus
 • Työnjohto, johtaminen ja valvontarakenteet
 • Maineen hallinta
 • Monimuotoisuus

Miksi ESG on niin tärkeä yrityksille?

Yrityksiin kohdistuva sääntelypaine kasvaa EU:n tämänhetkisen kehityksen myötä. Parhaillaan neuvottelujen kohteena oleva EU:n kestävän taloudellisen toiminnan luokitusjärjestelmä luo kehyksen sen määrittämiseksi, voidaanko tietty taloudellinen toiminta luokitella (ympäristön kannalta) kestäväksi ja missä määrin. Lisäksi rahoitusmarkkinoiden toimijoita, kuten sijoitusrahastoja, jotka haluavat markkinoida kestäviä rahoitustuotteita, vaaditaan raportoimaan, mikä on (ympäristön kannalta) kestävien sijoitusten osuus niiden sijoitussalkussa. Tulevaisuudessa yritysten, joiden on noudatettava muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia koskevaa EU:n direktiiviä 2014/95/EU (CSR-direktiivi), on annettava tiedot siitä, missä määrin niiden toiminta liittyy ympäristön kannalta kestävään taloudelliseen toimintaan. 

Toinen huomionarvoinen seikka on parhaillaan vireillä oleva Euroopan komission kestävän tuotepolitiikan aloite (Sustainable Product Initiative, SPI). Ympäristöväittämien perustelua koskevan aloitteen mukaisesti yritysten on perusteltava esittämänsä määrälliset tiedot tuotteidensa ympäristöystävällisyydestä käyttämällä standardoitua tuotteen ympäristöjalanjälkimallia (PEF). Odotettavissa on, että ekologista suunnittelua ja energiamerkintöjä koskevaan direktiiviin lisätään tuoteryhmiä ja laajennetaan sen elinkaarta, uudelleenkäytettävyyttä, korjattavuutta ja kierrätettävyyttä koskevia vaatimuksia. Suunnitelmien mukaan kaikki tärkeät tiedot materiaalien koostumuksesta, uudelleenkäytettävyydestä ja kierrätettävyydestä kootaan ja käsitellään digitaalisten tuotepassien avulla.

Tulevaisuudessa yritysten pääsy rahoitusmarkkinoille suotuisin ehdoin riippuu yhä enemmän niiden ESG-tuloksista.

ESG-kriteereihin kohdistuva kritiikki

Yleinen luokittelujärjestelmä ja suurempi avoimuus ovat molemmat välttämättömiä, jotta ESG-kriteereihin kohdistuva keskeinen kritiikki voidaan kumota. Nykyisin eri alojen yritykset voivat valita erilaisia tulosindikaattoreita mitatessaan ESG-vaatimusten noudattamista. Tämä on johtanut siihen, että kestävyysluokituslaitoksilta on tilattu vain tiettyihin tekijöihin perustuvia arvioita ja yrityksen kestävyystyö kokonaisuudessaan on jätetty huomiotta. Järjestelmä on altis eturistiriidoille.

Luokkansa paras ‑luokitusten avulla yritykset voivat verrata itseään alan muihin toimijoihin – yleensä erittäin suotuisin tuloksin. Kun yritykset voivat jättää tarjontaansa liittyvät mahdolliset epäkohdat täysin huomiotta, voivat ne esiintyä sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun esikuvina ja alansa johtavina toimijoina kyseisissä asioissa, vaikka ne eivät toimisikaan vastuullisesti kaikilta osin. Niinpä nykyistä järjestelmää kritisoidaan usein siitä, että se helpottaa viherpesua.

ESG ja työturvallisuus: tietoja Turvallisuusjohtamisen Trendiraportista 2022

Näiden kriteerien tarkastelu yrityksissä on läheisesti kytköksissä HSE-ammattilaisten työhön. Molemmissa kiinnitetään huomiota vastuullisiin toimintatapoihin sekä sen varmistamiseen, että työntekijöiden ja ympäristön suojeluun liittyviä toimia noudatetaan koko tuotantoprosessissa. Eri poliittisilla tasoilla toteutetut toimet ovat laajentaneet yritysten velvollisuutta tehdä toimitusketjulleen due diligence ‑selvityksiä, minkä vuoksi integroitu HSE-strategia on yhä keskeisemmässä roolissa kaupallisen menestyksen kannalta. 

Turvallisuusjohtamisen Trendiraportissa 2022, johon sisältyi 500 HSE-ammattilaiselle ja johtajalle tehty kysely, korostuu ESG-kriteerien vaikutus työturvallisuuteen:

Vaikka 18 % vastaajista ei ollut (vielä) kuullutkaan kyseisestä aiheesta, huomattava osa ammattilaisista (42 %) oli sitä mieltä, että ESG-kriteereillä on lähitulevaisuudessa suuri merkitys. Viime kädessä ESG-kriteerien rooli ajankohtaisena aiheena ja keskeisenä menestystekijänä näkyy siinä, että ne ovat jo merkittävästi edistäneet työturvallisuuden parantamiseen panostamista lähes 30 %:ssa kyselyyn vastanneista yrityksistä.

Kyselyä täydentää kahdeksan kansainvälisen asiantuntijan näkemys. Heidän mukaansa ESG-kriteerien kasvava merkitys on mahdollisuus parantaa työturvallisuutta ja lisätä sitä koskevaa tietoisuutta. Jotkut asiantuntijat uskovat, että ilmastonmuutoksen vuoksi yritysten on nykyisin pakko soveltaa ESG-kriteerejä. Niiden mukanaan tuomat muutokset voivat tosin aiheuttaa uusia riskejä ja mahdollisia vaaratekijöitä, joihin yritysten on osattava reagoida oikealla tavalla. Riskit liittyvät tietenkin yritysten yhteiskuntavastuuseen mutta myös vastuuseen työntekijöistä.

Omasta mielestäni ESG-kriteerit tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden työturvallisuuden parissa työskenteleville. Jos yritys haluaa saavuttaa uskottavia ja kestäviä tuloksia, sen on huomioitava työturvallisuus entistäkin paremmin. Meidän on työskenneltävä vastuullisesti sanan laajimmassa merkityksessä, muuten emme pääse puusta pitkään.

Antonio Terracina

ESG-raportointiohjelmisto

Yritysten, jotka haluavat saavuttaa uusiin ESG-luokitusjärjestelmiin perustuvan sertifikaatin, on nyt pantava täytäntöön ESG-säädökset ja mitattava toimintaansa näillä alueilla. Se on taatusti vaivan arvoista, kun otetaan huomioon kasvava yleinen kiinnostus ESG-vaatimukset täyttäviin sijoituksiin ja niiden aktiivinen kysyntä sijoittajien parissa. Tällöin ESG-kriteereistä piittaamattomat yritykset voivat jäädä vaille arvokasta sijoituspääomaa. Lisäksi työturvallisuus- ja ympäristönormeihin liittyvät parannukset hyödyttävät viime kädessä koko yritystä. Avoimen ja jäljitettävän tilannekuvan laatiminen ESG-kriteerien soveltamisesta on aivan varmasti haasteellista. Siksi kannattaa yleensä ottaa käyttöön ohjelmistoratkaisu, joka vastaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviin raportointivaatimuksiin. Keskitetty ohjelmistoratkaisu, jonka avulla yrityksesi voi hallita tietoa ja automatisoida työnkulkuja, sekä tukee että helpottaa raportointia, mikä taas parantaa luonnostaan tuotantoprosessien kestävyyttä. Näin yritykset voivat helposti aloittaa raportoinnin ESG-kriteerien mukaisesti ja seurata suorituskykynsä kehittymistä.

Keskeinen sisältö

 • Yleiset ESG-kriteerit on tarkoitus ottaa käyttöön lähivuosina.

 • ESG-kriteerit lisäävät avoimuutta ja parantavat toiminnan kestävyyttä.

 • Yritykset, jotka huolehtivat ympäristö- ja yhteiskuntavastuustaan, voivat parantaa houkuttelevuuttaan työnantajina ja liikekumppaneina.

 • Tulevaisuudessa yritysten pääsy rahoitusmarkkinoille suotuisin ehdoin riippuu yhä enemmän niiden ESG-tuloksista.
 • Ohjelmisto tukee kestävän toiminnan / ESG-kriteerien integrointia ja raportointia.

 

X